Fundamentele filters in ChartMill - deel IV

In deel IV bespreken we current en quick ratio, alsook de Asset Turnover ratio en tot slot de Net Profit Margin. Met betrekking tot de Altman-Z score verscheen er reeds een apart artikel dat u via de link kan raadplegen.


Via deze link komt u terecht op een verzamelpagina waarin u ook de drie voorgaande delen in deze documentatiereeks kan raadplegen.Current Ratio (algemene liquiditeitsratio)

Deze ratio wordt gebruikt om na te gaan in welke mate een onderneming in staat is om op korte termijn haar schulden te kunnen vereffenen (de zogeheten liquiditeit van een onderneming). Met korte termijn wordt verwezen naar schulden die tijdens het lopende boekjaar worden betaald. De ratio geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa + liquide middelen (alle bezittingen van een onderneming welke over het algemeen korter dan 1 jaar dienstbaar zijn aan de onderneming) en het kortlopend vreemd vermogen.


Onder vlottende activa zijn begrepen : de goederenvoorraden (zowel grondstoffen als afgewerkte produkten), openstaande nog te ontvangen facturen, effecten (aandelen,...). Met liquide middelen wordt cash geld in kas en geld op de bedrijfsrekening bedoeld.


Voorbeelden van een kortlopend vreemd vermogen zijn het leverancierskrediet, schulden op de rekening courant en belastingschuld.


Hoe hoger de uitkomst, hoe beter de liquiditeitspositie van de onderneming in kwestie. Een getal lager dan 1 geeft aan dat er meer kort vreemd vermogen (schuld) is dan vlottende activa wat niet wenselijk is. Dat betekent immers dat het voor het bedrijf in kwestie moeilijk of zelfs onmogelijk zal zijn om de kortlopende schulden te betalen. Algemene regels voor wat een aanvaardbare current ratio dan wel is bestaan er eigenlijk niet omdat dat - zoals bij zoveel ratio's - sterk sectorgebonden is. Als er dan toch een algemeen cijfer kan worden vernoemd is het '2'. Deze score wordt algemeen aanvaard als indicatie van een veilige liquiditeitspositie.


Toch is enige nuance op zijn plaats. Een getal (veel) hoger dan 2 zegt eigenlijk dat de onderneming een teveel aan vlottende activa heeft. Maar opgelet, zoals we hierboven lazen maken ook de goederenvoorraden deel uit van de vlottende activa. Een grote voorraad heeft dus een positieve invloed op de current ratio maar de voorraden zijn uiteraard nog niet verkocht. Als dergelijke grote voorraden normaal zijn voor de onderneming is er geen probleem maar als ze het gevolg zijn van een (sterk) dalende vraag is dat véél minder goed nieuws...


De Current Ratio Growth waarop ook gefilterd kan worden vergelijkt de huidige ratio met de ratio van het voorgaande boekjaar om een beeld te krijgen over hoe de liquiditeitsratio in een onderneming evolueert.


Quick Ratio (liquiditeitsratio zonder voorraden)

De quick ratio biedt uitkomst voor het probleem dat we hierboven met te grote voorraden hebben geschetst. De formule van deze ratio is immers gelijk met de current ratio met één belangrijk verschil. De voorraden worden niet meegerekend. Er wordt dus enkel rekening gehouden met activa die zeer snel omgezet kunnen worden in cash geld.


Welke ratio u gebruikt zal vooral afhangen van het soort bedrijf dat u 'scant'. Voor een onderneming die bij wijze van spreken 's morgens goederen in ontvangst neemt van de leverancier en diezelfde goederen 's avonds aflevert bij de klant kan u zonder problemen de current ratio gebruiken. Ook de voorraden worden hier immers snel omgezet in cash. Bij bedrijven die een grote voorraad grondstoffen hebben om hun eindprodukten te maken en uiteindelijk te verkopen zal de doorlooptijd een stuk hoger ligger. Daar kan best gekozen worden voor de quick ratio.


Aan de hand van beide ratio's kan u trouwens nagaan in welke mate de voorraden een al dan niet belangrijke rol spelen in de vlottende activa van een onderneming. Een current ratio > 2 maar een quick ratio < 1 is een duidelijke indicatie dat de voorraden van het bedrijf in hoge mate bijdragen aan de liquiditeit van de onderneming.


Asset turnover ratio (omloopsnelheid van de activa)


Een ratio die kijkt naar de verhouding van de verwezenlijkte omzet tot de totale activa. De activa vertegenwoordigt het geheel aan bezittingen van de onderneming als een in geld uitgedrukte waarde. Om de 'asset turnover ratio' te berekenen wordt de omzet gedeeld door de activa. Hoe hoger de waarde die wordt bekomen hoe efficiënter de onderneming zijn activa gebruikt om omzet te genereren.Net Profit Margin (netto winstmarge)

Deze filter zegt ons iets over de verhouding tussen de omzet en de uiteindelijke winst. Een grote omzet betekent immers niet altijd dat ook de winst navenant hoog is maar ook het omgekeerde is waar. Een op het eerste zicht laag omzetcijfer kan perfect samengaan met een hoge winstmarge.


Bedrijven die een dienst leveren en geen daadwerkelijk product zullen logischerwijze met (veel) minder operationele en overheadkosten geconfronteerd worden. Een groter deel van hun omzet zal zich dus vertalen in hun netto winstmarge. De verhouding netto winstmarge versus omzet zal bijvoorbeeld bij supermarkten een stuk kleiner zijn (kosten personeel, opslag voorraden, winkelruimte,...). De kleinere winstmarge wordt gecompenseerd door het feit dat de omzet veel hoger is.


Een voorbeeld om het duidelijk te maken :


Firma A draait een omzet van 1.000.000 € in 2016 maar als kosten in rekening worden gebracht blijft daar nog 580.000 € van over. De net profit margin bedraagt dan 58%.


Firma B draait een omzet van 450.000 € maar heeft veel minder kosten waardoor er uiteindelijk 350.000€ overblijft. De net profit margin bedraagt aldus 77%.

ChartMill gebruiken zonder enige beperking? Met een jaarabonnement betaal je amper 20€ per maand en kan je onze stockscreener volledig ongelimiteerd gebruiken!

Met vragen of opmerkingen kan u terecht op onze contactpagina. Op al onze produkten en services is onze disclaimer van toepassing. Met vriendelijke groeten, Het ChartMill Team
#fundamenteel #quickratio #currentratio #Assetturnoverratio #netprofitmargin

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square