Fundamentele filters in ChartMill - deel III

Voor wie de beide voorgaande delen nog niet gelezen heeft : deel I en deel II.Deel III gaat verder met onderstaande begrippen in de stockscreener (klik op onderstaande afbeelding om rechtstreeks naar het fundamentele tabblad te gaan)Revenue Growth 5Y (gemiddelde omzetgroei over 5 jaar)

Dit begrip behoeft eigenlijk weinig uitleg. Het gaat over de gemiddelde omzetgroei die een bedrijf realiseert over de laatste vijf jaar.


Dit cijfer zegt meer dan louter te kijken naar de hoeveelheid omzet in één jaar omdat het beleggers - op basis van de omzetgroei in het verleden - een beeld geeft over de potentiële toekomstige omzetgroei van het bedrijf.
Return on Equity - ROE (rentabiliteit eigen vermogen - REV)

Hiermee wordt de verhouding bedoeld tussen de winst die het bedrijf maakt en het eigen vermogen waarmee deze winst kon worden behaald. Hoe hoger dit cijfer, hoe hoger de winstgevendheid van het bedrijf en hoe aantrekkelijker voor potentiële investeerders (vreemd vermogen). Een hoog cijfer wil namelijk zeggen dat het bedrijf op een zeer efficiënte manier omgaat met het eigen vermogen.


De waarde wordt uitgedrukt in een percentage en bekomt met door de nettowinst (na belasting) te delen door het eigen vermogen (* 100%). Soms wordt ook de winst voor belasting gebruikt maar de filter in de screener gebruikt enkel de nettowinst na belasting.


Return on Assets (rentabiliteit op totaal vermogen)

Hiermee wordt de verhouding bedoeld tussen de winst die het bedrijf maakt en het totale vermogen waarmee deze winst kon worden behaald. Het verschil zit dus in de aard van het vermogen. Bij het totale vermogen wordt niet alleen het eigen vermogen maar tevens het vreemd vermogen (financiering met schulden) meegenomen voor de berekening. De formule gaat als volgt : de winst voor interest en belastingen gedeeld door het totaal geïnvesteerd vermogen (*100%).


Ook hier geldt; hoe hoger het cijfer hoe efficiënter het totale vermogen wordt aangewend. In tegenstelling tot de ROE is het bij een vergelijkende interpretatie van deze ratio tussen bedrijven wel van belang dat u dat enkel doet voor bedrijven, behorend tot dezelfde sector.


Debt/Equity (schuld/eigen vermogen)

Een solvabiliteitsratio die mee bepaalt wat de schuldgraad is van een onderneming. De totale schuld wordt hier afgezet tegen het eigen vermogen om zicht te krijgen in welke mate vreemd vermogen als hefboom wordt gebruikt om een onderneming te financieren.


Een ratio hoger dan 1 betekent dat er meer vreemd dan eigen vermogen wordt gebruikt terwijl het tegenovergestelde geldt indien < 1. Hoe hoger het cijfer hoe meer schuld en dus hoe meer risico voor het bedrijf. Hoe lager het cijfer hoe meer eigen vermogen werd gebruikt en hoe lager het risico.


In ieder geval is het belangrijk dat bij gebruik van meer vreemd dan eigen vermogen de hieruit voortvloeiende winst groter is dan de intresten die op de schulden moet worden betaald.


Laatste aandachtspunt : kapitaalsintensieve bedrijven (bijvoorbeeld in de auto-industrie) zullen doorgaans meer nood hebben aan vreemd kapitaal en bijgevolg een hogere debt/equity ratio hebben dan bedrijven in andere sectoren/industrieën. Opgelet dus dat je geen appelen met peren vergelijkt bij het gebruik van deze ratio.

De overige filtermogelijkheden in ChartMill zullen aan bod komen in een volgend artikel.

ChartMill gebruiken zonder enige beperking? Met een jaarabonnement betaal je amper 20€ per maand en kan je onze stockscreener volledig ongelimiteerd gebruiken!

Met vragen of opmerkingen kan u terecht op onze contactpagina. Op al onze produkten en services is onze disclaimer van toepassing. Met vriendelijke groeten, Het ChartMill Team
#fundamenteel

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square