Fundamentele filters in ChartMill - Deel 1


Onze stockscreener, Chartmill.com werd onlangs uitgerust met een eerste lading fundamentele filters. Daarmee komen we tegemoet aan de regelmatig gehoorde vraag om naast de vele technische filters ook fundamentele criteria toe te voegen.


Met deze toevoeging wordt ChartMill één van de weinige stockscreeners wereldwijd die alles aan boord hebben om echt ondersteunend te kunnen werken bij het beheer van uw persoonlijke portefeuille. We noemen even een paar zaken op :

  • filteren op fundamentele criteria (dividend yield, PEG-ratio, price-earnings,....)

  • filteren op technische criteria (volume, trend, steun- en weerstandsniveau's,....)

  • creëren van aandelenlijstjes waarmee u het overzicht behoudt (open posities, watchlists,...)

  • een position sizing tool, die u - op basis van uw portefeuillegrootte en uw ingesteld risicoappetijt - advies geeft over het aantal specifieke aandelen dat u in port mag nemen

  • ...

In dit eerste artikel gaan we ons concentreren op de nieuwe fundamentele filters. De stockscreener is Engelstalig en we beseffen dat de gebruikte Engelstalige termen niet altijd even duidelijk zijn voor onze Nederlandstalige gebruikers. Voor wat betreft de fundamentele filters komt daar nog bij dat de kengetallen en ratio's (zelf in het Nederlands) bij velen toch ook nog enige duiding vragen.


Via deze link komt u rechtstreeks op de stockscreener uit met het geopende tabblad 'fundamental'. Of u gaat via de homepage van de stockscreener en klikt vervolgens zoals op onderstaande afbeelding :

In dit eerste artikel bespreken we een eerste reeks fundamentele filterinstellingen die in de afbeelding hierboven in gele kleur zijn aangeduid :

Dividend Yield (dividendrendement)

Dividend is het gedeelte van de winst dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Welk bruto-rendement wordt er behaald met het ontvangen dividend op het aandeel in kwestie? Het dividendrendement wordt berekend door het totale jaarlijkse dividend te delen door de huidige koers van het aandeel.


Stel dat u bijvoorbeeld enkel aandelen wenst die een dividendrendement behalen van meer dan 4% dan kan u dat via dit filter instellen.Dividend Growth (dividendgroei)


Het uitbetalen van een mooi dividend is één ding, toch is er nog een andere belangrijke dividendfilter die u zeker in het oog moet houden. De filter dividendgroei vertelt u exact hoeveel procent het dividendrendement van een aandeel is gestegen over de laatste 5 jaar. Aandelen met een hoog dividend zullen minder vlug geneigd zijn om hun dividend te verhogen dan aandelen die starten met een lager dividendbeleid maar wel konsekwent hun dividendrendement jaar na jaar verhogen. Een voorbeeld : u koopt een aandeel aan 20 euro en ontvangt een dividendrendement van 5% wat neerkomt op 1 euro. Het dividendrendement is na 5 jaar gestegen met 20% waardoor u na vijf jaar 1,20 ipv 1 euro ontvangt, wat neerkomt op een stijging van het dividend naar 6% op uw originele aankoopprijs. Stel nu dat u dezelfde investering doet in een ander aandeel dat ook aan 20 euro noteert maar waarop u aanvankelijk maar 4 ipv 5% dividend uitbetaald kreeg (0,8 euro). Veronderstel echter dat het dividendrendement na vijf jaar is gestegen met 75%. Dit betekent dat uw dividend is gestegen naar 1,4 euro en het dividendrendement op de originele aankoopprijs niet langer 5 maar 7% bedraagt.


Dividend Payout (dividend uitbetalingsratio)

Welk percentage van de nettowinst keert het bedrijf uit aan de aandeelhouders? Om dat te achterhalen werd de payout filter opgenomen. De payout wordt berekend door het dividend te delen door de nettowinst na belasting van de onderneming. De uitkomst wordt dan vermenigvuldigd met 100% om de ratio te berekenen. Nieuwe bedrijven kennen doorgaans een lage payout ratio (in veel gevallen zelfs helemaal geen) omdat een groot deel van de winst opnieuw wordt geïnvesteerd (met de bedoeling verdere groei te realiseren/financieren). Grote gevestigde bedrijven waar de verdere mogelijkheden tot groei een stuk beperkter zijn keren doorgaans een groter deel van de winst uit in de vorm van een dividend en zullen er ook alles aan doen om het dividend zo stabiel mogelijk te houden.


Price Earnings (koers/winstverhouding)

De koers-winstverhouding zegt iets over de waardering van een aandeel en over de winstverwachting van een bedrijf. Voorwaarde om een koers-winstverhouding te kunnen berekenen is dat het bedrijf in kwestie wel degelijk winst maakt.


De berekening is simpel, de koers van het aandeel wordt gedeeld door de winst per aandeel (Earnings per share).


Algemeen kan worden gesteld dat hoe hoger de koers-winstverhouding, hoe duurder het bedrijf wordt geacht (waardering). Een lage k/w is een indicatie dat een bedrijf is ondergewaardeerd, terwijl een hoge k/w eerder in de richting van een overwaardering wijst. Toch is dit een (te) grove veralgemening. Een hoge k/w kan namelijk ook worden geïnterpreteerd als dat een bedrijf een grotere stijging van de winst in de toekomst tegemoet ziet terwijl bij een lage k/w een afname van diezelfde winst zich zal voordoen (winstverwachting). De tabel hieronder kan als leidraad worden genomen bij het interpreteren van koers-winstverhouding. Wel rekening mee houden dat dit slechts gemiddelde richtinggevende waarden zijn!

Koers/winst verhoudingen vergelijken is enkel nuttig tussen bedrijven dewelke deel uitmaken van dezelfde sector. Koers-winstverhoudingen zijn namelijk sectorspecifiek (een bepaalde sector kan gekenmerkt worden door lage K/W's terwijl andere sectoren net hogere K/W's hebben).

Forward Price Earnings (toekomstige koers/winstverhouding)

Het enige verschil met de uitleg hierboven rond de gewone koers-winstverhouding zit in de manier waarop deze wordt berekend. Bij de gewone K/W deelt men de koers van het aandeel door de gekende winst per aandeel. Voor de berekening van de toekomstige K/W gebruiken analisten echter een toekomstig 'winst per aandeel' dat gebaseerd is op een schatting van de 'te verwachten winst'. Deze berekening kan meer up-to-date zijn maar biedt natuurlijk minder zekerheid (schattingen kunnen nogal eens afwijken...).


PEG-ratio - Price Earnings Growth ratio (koers/winst/groeiverhouding)

Deze ratio is een combinatie van de eerder vermelde koers/winstverhouding maar voegt daar nog een factor aan toe, meer bepaald de verwachte toekomstige groei. De ratio bestaat dus uit drie gecombineerde elementen. De PEG-ratio zelf uitrekenen kan je doen door de K/W (die je bekomt door de koers van het aandeel te delen door de winst per aandeel - zie hierboven) te delen door

het percentage verwachte groei. In de screener zelf zijn er twee mogelijkheden. Je kan filteren op de PEG-ratio waarbij de groeifactor wordt berekend aan de hand van de geschatte winst voor het komende jaar. Of je kan de PEG-ratio gebruiken waarbij de groeiverwachting wordt berekend op basis van de winst die de voorbije 5 jaar werd behaald (waarvan een gemiddelde wordt genomen). De waarde die vervolgens wordt bekomen is de zogeheten PEG-ratio.


Tot slot een voorbeeld voor wat betreft de toepassing van de PEG-ratio : We veronderstellen twee bedrijven;

Bedrijf A heeft een koers/winstverhouding van 16 en een voorspelde jaarlijkse groei van 20%. Bedrijf B heeft een koers/winstverhouding van 12 een een voorspelde jaarlijkse groei van 12%. Louter op basis van de k/w-gegevens lijkt bedrijf B een interessantere optie gezien de lagere k/w.


Rekenen we voor beide bedrijven echter de PEG-ratio uit dan is de conclusie anders. Voor bedrijf A is dit 16/20 (k/w gedeeld door jaarlijkse verwachte groei) = 0,8. Voor bedrijf B komen we uit op 1 (12/12).


Nemen we daar dan de bovenstaande tabel bij dan zien we dat bedrijf B welliswaar correct is gewaardeerd (PEG-ratio van 1) maar dan bedrijf A - ondanks z'n aanzienlijk hogere k/w met een PEG-ratio van 0.8 een betere keuze is.


In een volgende artikel gaan we verder met de uitleg van de overige fundamentele filters.

ChartMill gebruiken zonder enige beperking? Met een jaarabonnement betaal je amper 20€ per maand en kan je onze stockscreener volledig ongelimiteerd gebruiken!

Met vragen of opmerkingen kan u terecht op onze contactpagina. Op al onze produkten en services is onze disclaimer van toepassing. Met vriendelijke groeten, Het ChartMill Team

#PEG #PEGratio #kw #fundamenteel #winstverwachting

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square