Is het volume waarmee een aandeel wordt verhandeld belangrijk voor een belegger?

Wie al ooit eens een aandelengrafiek heeft bekeken zal ongetwijfeld onderaan al eens de rechthoekige balkjes hebben opgemerkt. Tenzij anders vermeld in de grafiek zijn dit de zogenaamde ‘volumebars’. Op onderstaande dagrafiek komt elke volumebar overeen met één handelsdag en deze toont het totaal aantal aandelen dat werd verhandeld over die dag (koop- en verkoop).


Een rode volumebar houdt in dat er meer verkoop- dan koopvolume was (dalende koers). Een grijze bar betekent dat kopers aan zet waren en er dus meer koopvolume was dan verkoop- volume (stijgende koers).

OK… maar wat kan je er mee?

Misschien wel de allerbelangrijkste toepassing is de mogelijkheid om aan de hand van het (gemiddeld) volume aandelen uit je kandidatenlijst te filteren die net omwille van hun gebrek aan voldoende volume een te lage liquiditeit hebben.

Wil je aandelen immers vlot kunnen aan- en verkopen dan is het belangrijk dat er voldoende kopers en verkopers beschikbaar zijn. Als het volume te laag is dan kan het soms moeilijk zijn om je aandelen te kopen of te verkopen op het moment dat je dat wil. Zeker als je dus actief handelt is het van belang dat je aandelen kiest met een voldoende hoog dagelijks volume. Hoe kleiner het timeframe waarop je handelt, hoe hoger het gemiddeld volume moet zijn om snel te kunnen handelen.

Bovendien heeft een te laag volume nog een ander negatief effect, zijnde een te hoge ‘spread’. Dit is het verschil tussen wat enerzijds de kandidaatkoper ‘biedt’ voor één aandeel en anderzijds wat de verkoper ‘vraagt’ voor datzelfde aandeel. Zo kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld aandeel ‘X’ wenst te kopen tegen de laatste prijs van 55,- euro maar dat het eerstvolgende prijslevel aan dewelke je ze kan kopen pas 56,- bedraagt. Dit fenomeen doet zich in veel mindere mate voor bij aandelen met een hoog volume omdat er uiteraard veel meer marktpartijen zijn voor dat specifieke aandeel. Bij sommige Amerikaanse aandelen bedraagt de spread zelfs amper 1 dollarcent door het extreem hoge volume.


Op de daggrafiek hierboven afgebeeld is het effect van een te laag volume goed zichtbaar. Op sommige dagen worden er amper een paar honderd aandelen verhandeld met een paar occasionele uitschieters van duizendtallen… Door het te lage volume ligt het verschil tussen de bied- en laatprijs, de zogenaamde ‘spread’ te hoog waardoor er op één of meerdere handelsdagen zich grote koerssprongen kunnen voordoen. Tijdens andere periodes ligt de koers zo goed als stil..

Het is wel van belang om te beseffen dat volumes op de US-markt sowieso een pak hoger zijn dan op de EU-markten. Voor de EU-markt adviseren we om gemiddelde dagvolumes aan te houden van toch minstens 100.000 à 200.000. voor de US-markt mag dit opgetrokken worden tot minimum 300.000 à 500.000. En weet, meer is altijd beter! Ook de prijs van het aandeel speelt hierbij een rol uiteraard…


Volume als ‘early indicator’?

Een andere toepassing waarbij het volume ook beter in het oog wordt gehouden is het volume als vroege indicator bij potentiële uitbraken, zowel aan de boven- als onderzijde van een tradingrange. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken :

Het aandeel Coherus Biosciences Inc. (ticker : CHRS) vertoonde op 26 juni 2015 een extreme koopvolumespike, niettegenstaande de prijs op dat moment nog niet uitgebroken was boven de (tot dan) rode weerstandslijn (groene kader). Sterk verhoogd volume, voorafgaand aan een potentiële uitbraak is een fenomeen waar we altijd in geïnteresseerd zijn. De vraag die we ons daarbij telkens stellen is het waarom van dat vroegtijdig toegenomen kopersappetijt? Verhoogd volume tijdens een uitbraak is namelijk een gekend fenomeen omdat vele marktpartijen nu éénmaal tot actie overgaan bij een dergelijk technisch bullish signaal (momentum) maar gelijkaardige volumes vóór een uitbraak doen steeds de vraag rijzen of er bepaalde marktpartijen zijn die misschien meer weten?


Samengevat

Het nut van koop- en verkoopvolume is in de eerste plaats handig bij het filteren van voldoende liquide aandelen om zich ervan te vergewissen dat de geselecteerde aandelen vlot kunnen aan- en verkocht worden. Het kan kan tevens een meerwaarde betekenen bij het identificeren van versterkt momentum op cruciale technische levels in de koersgrafiek.

#volume #momentum

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square